Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego, czyli Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego, czyli Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Powszechnie uważa się, że aby otrzymać kredyt hipoteczny, konieczne jest posiadanie tzw. wkładu własnego w wysokości minimum 10%, a najlepiej 20% ceny zakupu nieruchomości. Na szczęście nie jest to prawda! Można uzyskać kredyt na własne mieszkanie, nawet jeśli nie dysponujesz takimi oszczędnościami. Służy do tego Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, czyli preferencyjna forma finansowania, która pozwala sfinansować nieruchomość do 100% jej wartości rynkowej dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja ta obejmuje tę część kredytu, która normalnie musiałaby być wkładem własnym kredytobiorcy (20%). Kolejną istotną korzyścią tego rządowego programu wsparcia mieszkalnictwa jest możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej, która polega na częściowej, przedterminowej spłacie kapitału kredytu w przypadku powiększenia się rodziny kredytobiorców o drugie lub kolejne dziecko.
Kto może skorzystać z rodzinnego kredytu mieszkaniowego jako narzędzia do realizacji marzeń o własnym domu?
Na co mogą zostać przeznaczone środki z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?
Czytaj dalej, aby poznać wszystkie istotne szczegóły

Na jaki cel może być przeznaczony kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego, czyli Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w celu pokrycia wydatków związanych z:
• budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
• nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
• realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
• nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

Jakim wkładem własnym należy dysponować, ubiegając się o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy może zostać udzielony
bez wkładu własnego kredytobiorcy
z wkładem własnym kredytobiorcy nie wyższym niż 200 000 zł i stanowiącym nie więcej niż
a) 20% całkowitej kwoty wydatków przy kredycie o zmiennej stopie procentowej;
b) 30% całkowitej kwoty wydatków przy kredycie o stałej albo o okresowo stałej (okres minimum 5 lat) stopie procentowej.

Kredyt może zostać udzielony bez spełnienia powyższych warunków (czyli posiadając wyższy wkład własny), jeżeli łączna wysokość wkładu własnego Kredytobiorcy oraz kredytu nie przekracza 1 000 000 zł w przypadku, gdy wkładem własnym Kredytobiorcy jest wyłącznie:
a) nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku.
lub
b) łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej

Czy można skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego na zakup nieruchomości nabywanej na podstawie umowy cesji deweloperskiej?
Nie – kredytu nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na Kredytobiorcę jako na osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską.

Czy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy może zostać udzielony na dokończenie budowy domu?
NIE – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy może być udzielony na budowę domu z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, w wyniku których nie dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego.

Czy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy może zostać udzielony na spłatę innego kredytu mieszkaniowego?
NIE – Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym nie można spłacić innego kredytu. Dodatkowo Kredytobiorca w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie może być i przed tym dniem nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku.

Komu może zostać przyznany Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

 • osobie mieszkającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezależnie od tego, czy osoba ta posiada polskie obywatelstwo);
 • osobie, która nie zamieszkuje na terytorium RP, ale posiada obywatelstwo polskie lub wnioskuje o kredyt z osobą, która takie obywatelstwo posiada;
 • osobie, która w dniu złożenia wniosku o kredyt nie jest i nie była stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku., nawet jeśli była tylko współkredytobiorcą bez prawa własności do nieruchomości;
 • osobie, która na dzień składania wniosku nie posiada prawa własności lub spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; zasada ta dotyczy również osób, które tworzą z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe – wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwójką dzieci oraz osoby posiadające jedynie udziały w nieruchomościach w wysokości do 50% nabyte w formie darowizny.

  Dodatkowe uwagi:
 • Program nie przewiduje górnej granicy wieku kredytobiorcy.
 • Osoba korzystająca z programu mogła być posiadaczem innej nieruchomości w przeszłości, ale musiała ją zbyć w formie sprzedaży. Nie może przystąpić do programu osoba, która dokonała darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w ostatnich 5 latach.

Wyjątkiem od zasady dotyczącej posiadania nieruchomości na dzień składania wniosku są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy mogą łącznie posiadać prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego nie większego niż:

 • 50 m2, gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci,
 • 75 m, gdy dzieci jest troje,
 • 90 m2, gdy dzieci jest czworo.

W przypadku rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.
Korzystając z powyższego wyłączenia dotyczącego posiadania nieruchomości na dzień ubiegania się o kredyt, wkład własny kredytobiorcy nie może wynieść więcej niż 10% kwoty wydatków.

Jaka może być maksymalna wartość nieruchomości finansowana kredytem hipotecznym bez wkładu własnego, czyli Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym.

Program nie narzuca wprost maksymalnej wartości nieruchomości ani kwoty kredytu, ale cena nabycia lokalu mieszkalnego albo całkowity koszt spółdzielczego prawa do lokalu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekraczać kwot, które co kwartał publikuje Bank Gospodarstwa Krajowego na stronie: https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/rodzinny-kredyt-mieszkaniowy/#c26573

Limit ten jest zróżnicowany w zależności od rynku, na którym nabywa się nieruchomość (pierwotny lub wtórny) oraz położenia nieruchomości (3 typy lokalizacji uwzględniającej województwa, miasta wojewódzkie i gminy przylegające do tych miast).
Limity cen nie obowiązują przy budowie i zakupie domu, niezależnie od jego lokalizacji i tego, czy nabywany jest na rynku pierwotnym czy wtórnym.

Dopłaty do kredytu, czyli, na czym polega opcja spłaty rodzinnej?

Spłata rodzinna to dodatkowe wsparcie z przeznaczeniem na nadpłatę kredytu hipotecznego w sytuacji powiększenia gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko. Ze spłaty rodzinnej możesz skorzystać wielokrotnie w trakcie trwania kredytu. Wniosek o dokonanie spłaty rodzinnej składasz w terminie do roku od dnia powiększenia się gospodarstwa domowego (lub w terminie roku od dnia uruchomienia kredytu, jeśli gospodarstwo domowe powiększyło się przed uruchomieniem).

Wysokość spłaty rodzinnej wynosi:

 • 20.000 zł, gdy w gospodarstwie domowym pojawia się drugie dziecko;
 • 60.000 zł przy powiększeniu gospodarstwa domowego o trzecie lub kolejne dziecko

Aby skorzystać ze spłaty rodzinnej w trakcie trwania programu należy spełnić kilka warunków:

 • w momencie skorzystania z opcji spłaty rodzinnej, osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie mogą mieć praw do innej nieruchomości niż tej, na którą został przeznaczony Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy;
 • gospodarstwo domowe należy prowadzić na terenie Polski;
 • umowa kredytu nie mogła zostać wypowiedziana, a w stosunku do kredytobiorcy nie została ogłoszona upadłość konsumencka;
 • nie dokonano przedterminowej spłaty części kredytu, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją i stanowiła spłatę rodzinną
 • w przypadku osób korzystających z uprawnienia posiadania innej nieruchomości na moment wniosku z uwagi na minimum dwójkę dzieci Gwarancja BGK wygasła. Oznacza to, że przed wnioskiem o spłatę rodzinną musisz sprzedać posiadaną wcześniej nieruchomość oraz w razie konieczności nadpłacić kredyt.

W jakich przypadkach należy zwrócić kwotę wynikającą ze spłaty rodzinnej?

Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu części spłaty rodzinnej, jeżeli w okresie pięciu lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej:

1) zbył prawo własności lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego nabytego albo wybudowanego z wykorzystaniem środków z kredytu, za wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej;

2) zbył spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nabytego z wykorzystaniem środków z kredytu, za wyjątkiem zbycia części tego prawa na rzecz drugiego z kredytobiorców;

3) wynajął lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny lub jego część innej osobie lub użyczył ten lokal albo dom innej osobie;

4) zmienił sposób użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Dodatkowe, ważne informacje:

 1. kredyt udzielany jest w walucie polskiej – nie otrzymasz wsparcia jeżeli zarabiasz w walucie obcej;
 2. kredyt udzielany jest  na okres co najmniej 15 lat;
 3. maksymalna kwota gwarancji to 100 000 zł, a maksymalna suma gwarancji oraz wkładu własnego to 200 000 zł;
 4. w okresie spłaty kwoty kredytu objętej gwarancją nie możesz wykorzystywać nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej ani jej wynajmować;
 5. kredytobiorca może posiadać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 6. opłata dla BGK za objęcie gwarancją wynosi 1% od kwoty gwarancji, ale nie więcej niż 1 000 zł.

Podsumowanie:

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy to szansa na spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu bez konieczności posiadania dużego wkładu własnego. Pamiętaj, że procedura może różnić się w zależności od banku, ale warto poznać szczegóły i skonsultować się z ekspertem kredytowym, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla siebie. Powodzenia w poszukiwaniu wymarzonego lokum! 🏡💙